Legislatie verificari apometre si metrologice

INTERVENTII NON-STOP
0723590547

Legislatie

ATENTIE de la data de 1 ianuarie 2022 cine nu are montate contoare de apa si repartitoare de caldura inteligente (cu citire radio, de la distanta) va fi pasibil de amenda! 


Legislatie privind montajul si verificarea metrologica a contoarelor (repartitoarelor de costuri) pentru apa si caldura, inclusiv si a apometrelor radio cu citire la distanta:

Vă anunțăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, astfel cum acestea au fost modificate prin Legea nr. 196/2021:

 

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/244307


“În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit.”.

 Totodată, prin Legea nr. 196/2021, s-au adus modificări și art. 45 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, care în prezent prevede la alin. 3 că:

„Constituie contravenție, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.”.

 Având în vedere aceste modificări legislative recente, în măsura în care asociația dvs. dorește suportul nostru în vederea identificării unui furnizor autorizat, care să efectueze lucrările necesare pentru instalarea repartitoarelor de costuri, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

 Întrucât există deja un număr foarte mare de asociații care încearcă în această perioadă să ia măsurile necesare pentru a se conforma termenului legal, recomandarea noastră este ca asociația dvs. să inițieze cât mai curând efectuarea demersurilor pentru montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică.

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/244307

https://legeaz.net/monitorul-oficial-570-2015/legea-224-2015-modificarea


"în toate locurile de consum al apei reci și al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanță care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual și se verifică metrologic la scadență;"


http://www.anrsc.ro/documents/biroul_resurse_umane/instruire_profesionala_operatori/ORDIN%20343%20-%202010%20CULEGERE%20-%20ENERGIE%20TERMICA.pdf

si

HOTARARE Nr. 962 din 22 august 2007
In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptăprezenta hotărâre.
Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 2. - (1) La introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune, mijloacele de măsurare şi dispozitivele auxiliare prevăzute la art. 1 trebuie să respecte prevederile prezentei hotărâri, ale normelor de metrologie legală CEE sau cerinţele prevăzute în instrucţiunile de metrologie legală şi în normele de metrologie legală în vigoare.
(2) Introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui mijloc de măsurare sau dispozitiv auxiliar prevăzut la art. 1 nu poate fi împiedicată, interzisă sau limitată, dacă acel mijloc de măsurare sau dispozitiv auxiliar poartă marcajele CEE corespunzătoare. Marcajele CEE specifice aprobării de model şi verificării iniţiale pentru România sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi, respectiv, în anexa nr. 2, iar simbolurile naţionale corespunzătoare celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care sunt parte componentă a marcajelor CEE specifice aprobării de model şi verificării iniţiale, sunt prevăzute în anexa nr. 3."
2. Alineatul (4) al articolului 2 se abrogă.
3. După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Ministerul Economiei şi Finanţelor informeazăcelelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la autoritatea care efectuează de drept examinările specificate în prezenta hotărâre şi în celelalte norme de metrologie legală CEE şi care elibereazăcertificatele de aprobare de model CEE si aplică marcajul verificării iniţiale CEE."
4. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Producătorul de mijloace de măsurare sau de dispozitive auxiliare informează Biroul Român de Metrologie Legală cu privire la orice modificare sau completare a modelului căruia i s-a acordat o aprobare de model CEE, iar Biroul Român de Metrologie Legală informează autorităţile similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene despre aceste modificări sau completări."

ANEXĂ
NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ NML 003-05 “Contoare de apă”

1    Domeniu de aplicare
1.1    Prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice şi modalităţile de atestare a legalităţii, specifice contoarelor de apă destinate măsurării volumului apei curate, reci sau calde, utilizate în aplicaţii rezidenţiale, comerciale şi de mică  industrie.
1.2    Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, contoarele de apă prevăzute la punctul 1.1 trebuie să îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta normă, cât şi cerinţele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05 “Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”.  Aplicabilitatea cerinţelor din normele mai sus menţionate rezultă din tabelul 1.
1.3    Prezenta normă nu se aplică în cazul contoarelor de apă utilizate:
-    la măsurarea apelor brute sau uzate;
-    la măsurarea apei de irigaţii;
-    ca traductoare de debit, în compunerea contoarelor de energie termică;
-    ca repartitoare de costuri pentru apa consumată în locuinţele colective.
2 Terminologie
În sensul prezentei norme de metrologie legală, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:
2.1 contor de apă: mijloc de măsurare destinat să măsoare, să memoreze şi să indice, în condiţiile de măsurare, volumul apei care trece prin interiorul traductorului de măsurare.
2.2 debit de suprasarcină (Q4): cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apă funcţionează într-o manieră satisfăcătoare pentru o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze.
2.3 debit de tranziţie (Q2): valoare a debitului, situată între debitul permanent şi debitul minim, la care domeniul de debit este împărţit în două zone, “zona superioară“ şi “zona inferioară”. Fiecare zonă are o eroare maximă tolerată caracteristică.
2.4 debit minim (Q1): cea mai mică valoare a debitului la care contorul de apă furnizează indicaţii care îndeplinesc cerinţele privind erorile tolerate.
2.5 debit permanent (Q3): cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apă funcţionează într-o manieră satisfăcătoare, în condiţii normale de utilizare, adică în condiţii de curgere constantă sau intermitentă.
3. Cerinţe metrologice şi tehnice specifice
3.1 Condiţii nominale de funcţionare
Producătorul trebuie să specifice, prin inscripţionare, condiţiile nominale de funcţionare ale contorului de apă, în special:
3.1.1 Domeniul de debit
Valorile pentru domeniul de debit trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Q3/Q1 10
Q2/Q1 =1,6
Q4/Q3 =1,25
Pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme, raportul Q2/Q1  poate avea una din următoarele valori: 1,5; 2,5; 4; sau 6,3.
3.1.2 Domeniul de temperatură a apei
Domeniul de temperatură a apei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
de la 0.1 °C până la cel puţin 30°C, sau
de la 30 °C până la cel puţin 90 °C.
Contorul de apă poate fi conceput să funcţioneze în ambele domenii de temperatură.
3.1.3 Domeniul de presiune relativă a apei, care trebuie să fie de la 0.3 bar până la cel puţin 10 bar la Q3.
3.1.4 Pentru alimentarea electrică: valoarea nominală a tensiunii în curent alternativ şi/sau limitele alimentării în curent continuu.
3.2 Erorile maxime tolerate
3.2.1 Erorile maxime tolerate, pozitive sau negative, pentru volumele livrate la debite situate între
-debitul de tranziţie (Q2) (inclusiv) şi
-debitul de suprasarcină (Q4) sunt:
2% pentru apă având temperatura  < 30C,
3% pentru apă având temperatura > 30C.
3.2.2 Eroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă, pentru volumele livrate la debite situate între
debitul minim (Q1) şi debitul de tranziţie (Q2) (exclusiv)
este 5% oricare ar fi temperatura apei.
3.3 Condiţiile de mediu
3.3.1 În cazul unui contor echipat cu dispozitive electrice sau electronice, producătorul trebuie să specifice condiţiile de mediu climatic, mecanic şi electromagnetic in care este destinat să funcţioneze contorul, conform cerinţei 2.1.3 din norma NML 001-05 “Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”.
3.3.1.1 Efectul unei perturbaţii electromagnetice asupra unui contor de apă trebuie să fie astfel încât:
– variaţia rezultatului măsurării  să nu fie mai mare  decât valoarea admisă a variaţiei definită la punctul 3.3.1.3, sau
– indicarea rezultatului măsurării să se facă într-o asemenea manieră încât acesta să nu poată fi interpretat ca un rezultat valabil, ci ca o variaţie temporară care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării.
3.3.1.2 După ce este supus unei perturbaţii electromagnetice, contorul de apă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
– să se repună în funcţiune în limitele erorilor tolerate;
– să-şi păstreze toate funcţiile de măsurare;
– să permită recuperarea tuturor informaţiilor de măsurare prezente anterior perturbaţiei.
3.3.1.3 Valoarea variaţiei critice este cea mai mică dintre următoarele două valori:
-volumul corespunzător jumătăţii din valoarea absolută a erorii maxime tolerate în zona superioară;
-volumul corespunzător erorii maxime tolerate aplicată volumului integrat timp de un minut la debitul Q3.
3.4 Adecvare
3.4.1 Contorul trebuie să poată fi instalat astfel încât să poată funcţiona în orice poziţie, cu excepţia cazurilor când există o indicaţie contrară, marcată clar pe contor.
3.4.2 Producătorul trebuie să precizeze dacă mijlocul de măsurare este destinat măsurării curgerii inverse. În acest caz, volumul de curgere inversă trebuie fie să se scadă din volumul cumulat, fie să se înregistreze separat. La curgerea normală şi la cea inversă se aplică aceeaşi eroare maximă tolerată.
Contoarele de apă care nu sunt concepute pentru măsurarea curgerii inverse trebuie să fie capabile fie să prevină curgerea inversă, fie să reziste la o curgere inversă accidentală fără a suporta o deteriorare sau modificare a proprietăţilor metrologice.
3.5 Durabilitate
După efectuarea unei încercări corespunzătoare, ţinînd cont de perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii:
3.5.1 Variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul iniţial al măsurării, nu trebuie să depăşească:
     3% din volumul măsurat între Q1, inclusiv, şi Q2, exclusiv;
     1,5% din volumul măsurat între Q2, inclusiv, şi Q4, inclusiv.
3.5.2 Eroarea de indicaţie pentru volumul măsurat după testul de durabilitate nu trebuie să depăşească:
     6% din volumul măsurat între Q1 , inclusiv, şi Q2 , exclusiv;
     2,5% din volumul măsurat între Q2 , inclusiv, şi Q4 , inclusiv, pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 0,1C şi 30 C,
    3,5% din volumul măsurat între Q2 inclusiv şi Q4 inclusiv pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 30 C şi 90 C.
3.6 Unităţi de măsură
Volumul măsurat trebuie să fie afişat în metri cubi, simbol m3.
3.7 Punerea în funcţiune
Distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să determine condiţiile de utilizare prevăzute la punctele 3.1.1, 3.1.2 şi 3.1.3, astfel încît contorul să fie corespunzător pentru măsurarea cu exactitate a consumului prevăzut sau previzibil.
4 Atestarea legalităţii
4.1 Atestarea legalităţii unui contor de apă se realizează numai după demonstrarea conformităţii acestuia cu cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în tabelul 1.
4.2 Atestarea legalităţii se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice şi eliberarea unor documente specifice (certificate de aprobare de model, buletine de verificare).

Tabelul 1- Cerinţe metrologice şi tehnice aplicabile contoarelor de apă


 

Nr.

crt.

 

Cerinţa

metrologică sau tehnică

 

Punctul din norma

de metrologie legală

Modalităţi de control

Aprobare de model

Verificare

iniţială

periodică

0

1

2

3

4

5

1

Adecvare

2.7 / NML 001-05

3.4 / NML 003-05

X

 

 

 

2

Protecţie împotriva intervenţiilor neautorizate şi a degradării informaţiei

2.8 / NML 001-05

 

X

 

X

X

3

Informaţii furnizate de mijlocul de măsurare şi informaţii însoţitoare

2.9 / NML 001-05

3.1 / NML 003-05

3.3.1.1 NML 003-05

3.7 / NML 003-05

 

X

 

X

 

X

4

Indicarea rezultatului măsurării

2.10 / NML 001-05

X

 

 

5

Posibilitatea evaluării conformităţii

2.12 / NML 001-05

X

 

 ``Reglementări cu privire la controlul metrologic
al apometrelor

CAPITOLUL I
Domeniul de acţiune şi definiţii
Articolul (1)
Domeniul de acţiune
Aceste reglementări se aplică apometrelor, fiind contoare comercializate de companiile de apă.  Contoarele cărora li se aplică aceste reglementări trebuie să îndeplinească toate cerinţele şi să se supună inspecţiei metrologice stipulate în aceste Reglementări şi normelor menţionate în continuare.
Acestea pot fi scoase pe piaţă şi utilizate conform paragrafului (1), contoare CEE şi contoare MID.

Articolul (2)
Definiţii
Următoarele definiţii se aplică apometrelor în uz, conform paragrafului (1), articolul (1):-
1.    Compania de apă este o societate comercială autorizată să distribuie apă caldă şi rece într-o zonă delimitată.
2.    AE (Organizaţia europeană pentru acreditare ) este o asociaţie europeană pentru acreditare, conform Legii nr. 24/2006 a acreditării etc.
3.    Verificarea CEE este realizată de Agenţia pentru protecţia consumatorilor sau de către o altă autoritate legală din cadrul zonei economice europene (ZEE) în conformitate cu normele unei directive CEE.  Se realizează o inspecţie în scopul culegerii de date, dacă un instrument de măsură este conform cu aprobarea de tip CEE respectându-se astfel cerinţele, marcajele aplicate pe instrument şi emiterea unui certificat în acest sens.
4.    Aprobarea de tip CEE este implementată de către o autoritate legală din cadrul ZEE în conformitate cu prevederile unei directive CEE şi indică stabilirea aprobării faptului că instrumentul de măsură satisface cerinţele de construcţie impuse.  Tipul de aprobarea se bazează pe o verificare temeinică a tipului şi este o cerinţă preliminară a unei verificări CEE.
5.    Contoarele CEE sunt apometrele de apă rece (contoarele de volum pentru apa rece) care sunt fabricate în conformitate cu Directiva 75/33/CEE împreună cu modificările ulterioare sau apometrele de apă caldă care sunt fabricate în conformitate cu Directiva 79/830/EEC cu modificările ulterioare şi care au un tip CEE valabil aprobat, poartă marcaje corespunzătoare şi sunt sigilate, conform reglementărilor nr. 129/1994 referitoare la instrumentele de măsură şi metodele de control metrologic.  Contoarele CEE trebuie verificate conform CEE înainte de scoaterea acestora de pe piaţă şi a punerii lor în  funcţiune.
6.    Debitul maxim (Qmax) pentru un contor CEE reprezintă cel mai mare debit la care contorul trebuie să funcţioneze peste perioada limită fără  a se avaria şi fără a depăşi erorile maxime tolerate şi valoarea maximă tolerată de pierdere a presiunii.
7.    Controlul intern este utilizat în aceste reglementări conform conţinutului paragrafului (2), articolul 14 din Legea nr. 91/2007 cu privire la măsurători, standarde de măsurare şi cântare etalon şi conform altor prevederi ale acestor reglementări.
8.    Debitul minim (Qmin) pentru un contor CEE reprezintă debitul pe care erorile maxime tolerate nu trebuie să le depăşească şi este stabilit ca funcţie a lui Qn.
9.    Debitul minim (Q1) pentru contoarele MID reprezintă debitul cel mai mic la care apometrele indică faptul că satisfac cerinţele referitoare la erorile maxime tolerate.
10.    Reverificarea este o acţiune prin care se asigură şi se confirmă în mod oficial faptul că un instrument de măsurare respectă toate cerinţele legale şi reglementările în vigoare.  Reverificarea este făcută printr-o inspecţie, marcarea şi/sau emiterea unui certificat şi este de obicei încheiată prin sigilarea accesului la reglaje.
11.    Debitul intermediar (Qt) al unui contor EEC este debitul care separă limita superioară şi cea inferioară şi la acest debit erorile maxime tolerate devin discontinue.
12.    Debitul nominal (Qn) pentru un contor CEE este egal cu jumătate din debitul maxim, Qmax. Este exprimat în metri cubi pe oră şi se foloseşte pentru a indica metrul. La debitul nominal, Qn, contorul trebuie să poată funcţiona normal, adică, condiţii de operare continuă şi fără întrerupere, fără să fie depăşite erorile maxime tolerate.
13.    Debitul intermediar (Q2) pentru contoarele MID este valoarea debitului aflată între debitele permanente şi minime, la care intervalul de debit este împărţit în două limite, ‘limita superioară’ şi ‘limita inferioară’. Fiecare limită are o eroare caracteristică maximă tolerată. .
14.    Eroarea maximă tolerată este cea mai mare cifră de eroare tolerată conform acestor reglementări în momentul reverificării apometrului.
15.    Contoarele MID sunt contoare care nu au avut o aprobare valabilă de tip CEE înainte de 30 octombrie 2006 şi care cad sub incidenţa prevederii(lor) din Anexa MI-001, conf`orm reglementărilor nr. 465/2007, referitoare la implementarea Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2004/22/CE cu privire la instrumentele de măsură care îndeplinesc cerinţele esenţiale, poartă marcajele corecte şi sunt sigilate.  Evaluarea conformităţii contoarelor MID trebuie făcută înainte de punerea în funcţiune a acestora.
16.    Furnizorul de instrumente de măsură este un producător, un reprezentat autorizat, un comerciant sau un distribuitor de apometre care cade sub incidenţa paragrafului (1), articolul (1), conform articolului 8 din Legea nr. 91/2006.
17.    Un contor comercializat este un apometru folosit pentru stabilirea apei consumate.
18.    Debitul permanent (Q3) pentru contoarele MID reprezintă debitul cel mai mare la care  funcţionează apometrele satisfăcător, în condiţii normale de uz, mai exact, în condiţii constante sau intermitente de debit.
19.    Un contor de apă este un instrument destinat măsurării, memorării şi afişării cantităţii în condiţiile de măsurare a apei care trece prin traductorul de măsurare.  Apometrele supuse acestor reglementări sunt contoarele CEE împărţite în contoare de apă rece şi caldă, contoarele MID şi tipuri mai vechi de contoare, conform articolului 3.
20.    Debitul excesiv (Q4) pentru contoarele MID reprezintă debitul cel mai mare la care apometrele funcţionează satisfăcător pentru o anumită perioadă de timp, fără să se defecteze.

Pe lângă definiţiile menţionate mai sus, se vor utiliza şi definiţiile enunţate în articolul 4 din Directiva 2004/22/CEE referitoare la instrumentele de măsură pentru contoarele MID.


In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile ulterioare,


   in baza instructiunilor de metrologie legala I.M.L. 2-04 "Aprobarea de model" si I.M.L. 3-04 "Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal", aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala, cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, cu modificarile ulterioare,

   directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legala emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Norma de metrologie legala NML 003-05 "Contoare de apa", cuprinsa in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
   ___________
   *)Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - Norma de metrologie legala prevazuta la art. 1 inlocuieste Norma de metrologie legala NML 3-03/1-94 "Contoare de apa rece. Conditii tehnice si metrologice", cu exceptia cazurilor la care se refera art. 3.
   Art. 3. - Se admite utilizarea in continuare, in paralel cu norma de metrologie legala prevazuta la art. 1, a Normei de metrologie legala NML 3-03/1-94 "Contoare de apa rece. Conditii tehnice si metrologice", pentru mijloacele de masurare care au aprobare de model acordata in baza acestei norme, dupa cum urmeaza:
 -pana la expirarea valabilitatii aprobarii de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologica initiala;
   -o perioada de 10 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru verificari metrologice periodice si dupa reparatii.
   Art. 4. - Unitatile din structura si in subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii lui.

   Directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legala,
Stefan Ocneanu

   Bucuresti, 1 iunie 2005.
   Nr. 107.